Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoa mai

Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
bnh-tpbacninh-mnhoamai@edu.viettel.vn